prof. Anna Fornalczyk

Partner firmy doradczej COMPER Fornalczyk i Wspólnicy Sp. j.
Mentor 2019/2020

Miejsce spotkań: w miejscu uzgodnionym z Mentee – Łódź 
Meeting place: in a place agreed with Mentee – Łódź

Ilość podopiecznych w tej edycji / Mentees in this edition : 1

Język spotkań/ Language: Polski / English

 

[ENG BELOW]

Absolwentka Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego (1968), partner firmy doradczej COMPER Fornalczyk i Wspólnicy Sp.j. zajmującej się ochroną konkurencji (praktyki anty-konkurencyjne, fuzje i przejęcia) i pomocą publiczną dla przedsiębiorców.

Pracownik akademicki w Uniwersytetu Łódzkiego (1968-2002), WSB w Nowym Sączu (2003-2008) oraz Politechniki Łódzkiej (2008-2013). Wykładała na Uniwersytecie Środkowoeuropejskim w Budapeszcie.

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół mikroekonomii stosowanej, ekonomii prawa konkurencji w kontekście restrukturyzacji, prywatyzacji, demonopolizacji, pomocy publicznej w Polsce i w Unii Europejskiej.

W latach 1990-1995 była prezesem Urzędu Antymonopolowego. W latach 1998–2000 pełniła funkcję szefa Gabinetu Politycznego ministra finansów Leszka Balcerowicza. W roku 1991 uczestniczyła w negocjacjach stowarzyszeniowych Polski  i Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, a po stowarzyszeniu kierowała procesem harmonizacji polskiego prawa konkurencji i pomocy publicznej do standardów wspólnotowych. Pełniła też różne funkcje w resortowych grupach eksperckich, m.in. w 2003 weszła w skład Zespołu Doradców przy Ministrze Finansów.

W latach 2005-2014 pełniła funkcję przewodniczącej Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego. Od 2004 roku zasiada w Radzie Nadzorczej Laboratorium Kosmetycznego „Dr Irena Eris” a od 2001 w Radzie Dyrektorów Polsko–Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Jest członkinią rady dyrektorów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Komitetu Zarządzającego European Policy Centre z siedzibą w Brukseli.

Jest konsultantem Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych przy Wydziale Zarządzania UW oraz autorką licznych publikacji, w tym artykułów dotyczących polityki i prawa konkurencji oraz książki pt. Biznes a ochrona konkurencji wydanej w 2007 roku (drugie wydanie 2012 rok).


A graduate of the Faculty of Economics and Sociology at the University of Lodz (1968), partner of the consulting company COMPER Fornalczyk i Wspólnicy Sp.j. dealing with competition protection (anti-competitive practices, mergers and acquisitions) and public aid for entrepreneurs.

Academic employee at the University of Lodz (1968-2002), WSB in Nowy Sącz (2003-2008) and the Lodz University of Technology (2008-2013). She lectured at the Central European University in Budapest.

Her scientific interests focus on applied microeconomics, economics of competition law in the context of restructuring, privatization, demonopolization, public aid in Poland and the European Union.

In the years 1990–1995 she was the president of the Antimonopoly Office. In the years 1998–2000 she was the head of the Political Cabinet of the Minister of Finance Leszek Balcerowicz. In 1991, she participated in the association negotiations of Poland and the European Economic Community, and after the association managed the process of harmonizing Polish competition law and public aid to Community standards. She also held various functions in departmental expert groups, including in 2003 she joined the Team of Advisors to the Minister of Finance.

In 2005-2014 she was the chairwoman of the Supervisory Board of ING Bank Śląski. He has sat on the Supervisory Board of the Dr Irena Eris Cosmetic Laboratory since 2004 and since 2001 on the Board of Directors of the Polish-American Freedom Foundation.

A member of the board of directors of the Polish-American Freedom Foundation and the European Policy Center Management Committee based in Brussels.

A consultant at the Center for Antimonopoly and Regulatory Studies at the Faculty of Management of the University of Warsaw and an author of numerous publications, including articles on competition policy and law, and the book Business and competition protection published in 2007 (second edition 2012).