dr Edyta Bielak-Jomaa

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Edyta Bielak – Jomaa urodziła się 10 maja 1972 r. w Sandomierzu. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (WPiA UŁ). W 2003 r. uzyskała stopień doktora nauk prawnych i została zatrudniona w Katedrze Prawa Pracy WPiA UŁ na stanowisku adiunkta. Od 2012 r. do kwietnia 2015 r., czyli do czasu powołania na stanowisko Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, pełniła funkcję Kierownika Podyplomowych Studiów Ochrony Danych Osobowych WPiA UŁ, a od 2013 r. Kierownika Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją.

Była wykładowcą z zakresu ochrony danych osobowych, prawa pracy i zagranicznych migracji zarobkowych. Pełniła funkcję opiekuna naukowego Międzywydziałowego Koła Studenckiego Praw Osób Niepełnosprawnych, prowadziła szkolenia w ramach działalności Międzynarodowej Fundacji Kobiet oraz cykl szkoleń organizowanych dla pracowników i pracodawców regionu „Różni ale równi” dotyczących równego traktowania oraz zakazu dyskryminacji na rynku pracy.

Była organizatorką konferencji i debat poświęconych problematyce danych osobowych, takich m.in., jak: „Dane medyczne - granice wykorzystywania i ochrona”, „Ochrona danych osobowych w działalności Kościołów i innych związków wyznaniowych”, „Ochrona danych osobowych a działalność dziennikarska - granice przywileju medialnego”, „Ochrona danych osobowych a wykonywanie zawodów prawniczych”, „Ochrona danych osobowych a wybory”, „Sędzia – osoba publiczna czy prywatna? Granice dostępu do informacji publicznej i ochrony danych osobowych”(współorganizator Prezes Sądu Apelacyjnego w Łodzi oraz Oddział Łódzki Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA).

Dr Edyta Bielak – Jomaa jest autorką ponad 30 opracowań z zakresu prawa pracy, problematyki rynku pracy, oraz ochrony danych osobowych.

Zainteresowania naukowe obejmują przede wszystkim problematykę ochrony dóbr osobistych pracowników i ochronę danych osobowych w zatrudnieniu. Jako pierwsza rozpoczęła badania nad ochroną danych osobowych bezrobotnych i poszukujących pracy.