Regulamin Karty Absolwenta Uniwersytetu Łódzkiego

 § 1. Słowniczek

1. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego (Absolwent) – osoba, która obroniła dyplom studiów licencjackich, studiów magisterskich, studiów podyplomowych lub studiów doktoranckich na Uniwersytecie Łódzkim.

2. Zbiór Użytkowników – gromadzona w formie elektronicznej baza Absolwentów będących posiadaczami Karty, podlegająca przetwarzaniu i ochronie zgodnie z unormowaniami  Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz przepisów wykonawczych do niej.

3. Formularz Rejestracyjny (Formularz) – zamieszczony pod adresem www.absolwent.uni.lodz.pl elektroniczny formularz zamówienia Karty.

4. Karta Absolwenta Uniwersytetu Łódzkiego (Karta) – wydawana przez Uniwersytet Łódzki bezpłatnie i obowiązująca bezterminowo karta imienna z nadanym numerem pełniąca funkcje identyfikacyjne w Projekcie.

5. Organizator Projektu (Uniwersytet) – Uniwersytet Łódzki z siedzibą przy ul. Narutowicza 68 w Łodzi, 90-136 Łódź, REGON 000001287, NIP  724-000-32-43.

6. Partner Projektu (Partner) – podmiot prawa współpracujący z Uniwersytetem Łódzkim na zasadach określonych w Porozumieniu, na mocy którego gwarantuje Użytkownikowi Karty udzielanie określonych Przywilejów.

7. Użytkownik Karty (Użytkownik) – Absolwent, który za pośrednictwem Formularza przystąpił do Projektu i odebrał Kartę Absolwenta.

8. Projekt Karta Absolwenta Uniwersytetu Łódzkiego (Projekt) – skierowane do Absolwentów działanie Uniwersytetu Łódzkiego realizowane wspólnie z Partnerami w oparciu o Kartę.

9. Przywileje – opublikowane na Stronie Internetowej specjalne warunki korzystania z oferty Organizatora oraz Partnerów, udzielane Użytkownikom Karty w postaci rabatów na usługi lub innych specjalnych warunków korzystania z ich oferty.

10. Regulamin – regulamin Karty Absolwenta Uniwersytetu Łódzkiego.

11. Realizator Projektu (Realizator) – Centrum Współpracy z Otoczeniem, jednostka organizacyjna Uniwersytetu Łódzkiego odpowiedzialna za realizację Projektu Karta Absolwenta z siedzibą przy ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź, II piętro, p. 211 i 212.

12. Strona Internetowa– strona www Projektu, będąca podstroną strony głównej Uniwersytetu, umieszczona pod adresem: absolwent.uni.lodz.pl.

13. Porozumienie o współpracy (Porozumienie) – porozumienie, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do Regulaminu, zawarte pomiędzy Uniwersytetem a Partnerem, definiujące Przywileje oraz czasowe i organizacyjne ramy współpracy.

 

§  2. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin dotyczy realizacji Projektu Karta Absolwenta Uniwersytetu Łódzkiego i określa prawa i obowiązki Uniwersytetu, Partnerów oraz Użytkowników Karty.

2. Uczestnictwo w projekcie jest dobrowolne. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie realizacji Projektu oraz zobowiązuje się niezwłocznie informować o tym fakcie na Stronie Internetowej.

§ 3. Karta

1. Karta upoważnia do korzystania z Przywilejów u Partnerów, którzy zawarli z Uniwersytetem Porozumienie.

2. Prawo do otrzymania Karty jest weryfikowane w oparciu o dane archiwalne Uniwersytetu oraz dokumenty potwierdzające ukończenie studiów przedkładane przez Absolwenta przy odbiorze Karty, tj. oryginał dyplomu, jego odpis lub stosowne zaświadczenie z dziekanatu.

3. Prawo do posługiwania się Kartą oraz korzystania z Przywilejów ma wyłącznie Użytkownik Karty.

4. Karta jest ważna bezterminowo.

5. Karta jest ważna za okazaniem ważnego dokumentu tożsamości. Okazanie dokumentu tożsamości konieczne jest jedynie w celu weryfikacji tożsamości.

6. W przypadku zmiany danych osobowych, zgubienia Karty, jej zniszczenia lub uszkodzenia uniemożliwiającego korzystanie z Karty, Użytkownik zobowiązany jest do bezzwłocznego poinformowania Realizatora.

7. W sytuacjach, o których mowa w ust. 6, Karta ulega unieważnieniu a Użytkownik może wystąpić o wydanie duplikatu Karty za dodatkową opłatą w wysokości 25 zł.

8. W przypadku odnalezienia zagubionej Karty przed wydaniem duplikatu, Użytkownik może ubiegać się o przywrócenie ważności Karty bez dodatkowej opłaty.

9. Duplikat Karty wydawany jest najpóźniej w terminie 30 dni od przesłania zgłoszenia na adres: absolwent@uni.lodz.pl, po przedstawieniu dowodu wniesienia opłaty, o której mowa w ust. 7.

10. Autentyczność Karty jest potwierdzana przez Realizatora każdorazowo na prośbę Partnera.

11. Karta o wymiarach 85,60 mm × 53,98 mm wykonana jest z plastiku i składa się z dwóch stron:

a) awersu, który zawiera grafikę związaną z Projektem, nazwę Projektu: „Karta Absolwenta UŁ”, logotyp UŁ, adres strony internetowej: www.uni.lodz.pl oraz elementy stałe związane z wymogami technicznymi określonymi przez producenta Karty;
b) rewersu zawierającego kod kreskowy przypisany do Użytkownika Karty, adres strony internetowej: www.absolwent.uni.lodz.pl oraz elementy stałe związane z wymogami technicznymi określonymi przez producenta Karty.

12. Karta wydawana jest we wzorach graficznych określonych w załączniku Nr 2 do Regulaminu.

13. Właścicielem Karty jest Uniwersytet.

§ 4. Użytkownik Karty

1. Użytkownikiem Karty może zostać każdy Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego niezależnie od roku ukończenia studiów.

2. W celu otrzymania Karty Absolwent przystępujący do Projektu zobowiązany jest do wypełnienia Formularza Rejestracyjnego znajdującego się na stronie absolwent.uni.lodz.pl.

3. Absolwent przystępujący do Projektu zobowiązany jest do potwierdzenia prawdziwości danych podanych w Formularzu poprzez stosowne oświadczenie składane pod groźbą odpowiedzialności karnej.

4. Wypełnienie i przesłanie Organizatorowi Formularza jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

5. Użytkownik Karty zobowiązany jest do informowania Uniwersytetu w przypadku zmiany danych podanych w Formularzu.

6. Absolwentowi może zostać wydana tylko jedna Karta, z zastrzeżeniem §3 ust. 6 i 7.

7. Karta wydawana jest najpóźniej w terminie 30 dni od poprawnego wypełnienia Formularza na Stronie Internetowej.

8. Termin, o którym mowa w ust. 1 może ulec przedłużeniu w uzasadnionych przypadkach podyktowanych względami technicznymi, o czym Absolwenci będą każdorazowo informowani drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w Formularzu.

9. Absolwent może wybrać jeden spośród aktualnie dostępnych wzorów graficznych Karty stanowiących załącznik nr 2 do Regulaminu.

10. Obiór Karty następuje osobiście w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Matejki 32/38 (Informatorium na parterze), codziennie od poniedziałku do soboty w godzinach 8.00-20.00, za okazaniem dokumentu tożsamości i oryginału dyplomu ukończenia studiów, jego odpisu lub stosownego zaświadczenia z dziekanatu.

11. Kartę należy odebrać w okresie do 6 miesięcy od momentu złożenia zamówienia poprzez formularz online (http://absolwent.uni.lodz.pl/karta-absolwenta/zamow-karte-absolwenta/). Po upływie tego terminu do Absolwentów, którzy dołączyli skan dyplomu ukończenia studiów do formularza online, Karta zostanie wysłana pocztą na podany w formularzu adres korespondencyjny.

12. W przypadku nieodebrania Karty w okresie do 6 miesięcy od momentu złożenia zamówienia poprzez formularz online przez Absolwentów, którzy nie dołączyli skanu dyplomu ukończenia studiów, ubieganie się o wydanie Karty możliwe będzie po wpłaceniu 25 zł na konto Realizatora Projektu.

13. Użytkownik Karty może w każdej chwili zrezygnować z uczestnictwa w Projekcie, pod warunkiem zwrotu Karty i złożenia pisemnego oświadczenia stanowiącego załącznik Nr 3 do Regulaminu.

14. Użytkownik zobowiązany jest do okazania dokumentu tożsamości w celu potwierdzenia prawa do korzystania z Karty każdorazowo na prośbę Partnera.

15. Okazanie dokumentu tożsamości konieczne jest jedynie w celu weryfikacji tożsamości a Partner nie ma prawa do spisywania żadnych informacji czy to z Karty czy z dokumentu tożsamości, a wszelkie próby takiego działania należy zgłaszać Realizatorowi.

16. Użytkownik Karty zobowiązany jest do upewnienia się przed skorzystaniem z usługi Partnera, że Karta i Przywileje do których upoważnia, są honorowane.

§ 5. Uniwersytet

1. Jednostką odpowiedzialną za realizację Projektu Karta Absolwenta Uniwersytetu Łódzkiego jest Centrum Współpracy z Otoczeniem.

2. Do obowiązków Uniwersytetu należy w szczególności:

a) wdrażanie, zarządzanie i monitoring Projektu;
b) pozyskiwanie Partnerów;
c) koordynacja działań promocyjnych dot. Projektu;
d) udostępnianie aktualnych informacji o Projekcie, Partnerach i Przywilejach;
e) realizacja postanowień Regulaminu oraz zawartych Umów Partnerskich;
f) obsługa Karty Absolwenta, w szczególności jej zamawianie i dystrybucja.

3. Uniwersytet zobowiązuje się do realizacji wszystkich ustaleń zawartych w Porozumieniach, zwłaszcza do promocji oferty Partnerów.

§ 6. Partner

1. Obowiązkiem Partnera jest udzielanie Przywilejów Użytkownikom Karty, na zasadach i przez okres wskazany w

2. Minimalny okres współpracy z Partnerem w ramach Projektu wynosi 6 miesięcy.

3. Wyboru Partnerów dokonuje Realizator Projektu.

4. Użytkownicy Karty mogą dodatkowo zgłaszać swoje propozycje współpracy oraz pomysły na adres e-mail: absolwent@uni.lodz.pl.

5. Warunki współpracy między Uniwersytetem a Partnerem określa Porozumienie.

6. Partner ma obowiązek umieszczenia w widocznym dla klientów miejscach oznaczeń dot. honorowania Karty.

7. Partner ma prawo wycofać się z Projektu na zasadach określonych w Porozumieniu.

8. W przypadku wycofania się Partnera z Projektu, Realizator zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Użytkowników Karty o utracie bądź zmianie Przywilejów oferowanych przez danego Partnera poprzez umieszczenie takiej informacji na Stronie Internetowej.

9. W przypadku rażącego naruszenia zasad Regulaminu Projektu, Partner może zostać usunięty z Projektu a jego oferta usunięta ze Strony Internetowej.


§ 7. Przywileje

1. Warunkiem przystąpienia Partnera do Projektu jest udzielanie Użytkownikom Karty specjalnych Przywilejów.

2. Zakres Przywilejów jest ustalany indywidualnie z każdym Partnerem i opisany szczegółowo w Porozumieniu.

3. Partner ma prawo do zmiany oferowanych Przywilejów wyłącznie za zgodą Uniwersytetu.

4. Zmiana Przywilejów musi być potwierdzona przez Uniwersytet w formie aneksu do Porozumienia lub zawarcia nowego Porozumienia.

5. Każda zmiana Przywilejów danego Partnera może nastąpić najwcześniej po upływie 30-dniowego okresu, liczonego od dnia podpisania aneksu, podczas którego Uniwersytet zobowiązany jest do poinformowania Użytkowników o zmianie Przywilejów.

6. Uniwersytet nie ponosi ewentualnych prawnych lub finansowych konsekwencji zmiany Przywilejów, na które mogą zostać narażeni Użytkownicy Karty.

7. Wszelkie sytuacje sporne między Partnerem a Użytkownikiem Karty, zwłaszcza dotyczące korzystania z Przywilejów, rozstrzygane będą polubownie.

8. Lista aktualnych Przywilejów oraz wszelkie informacje o zmianie Przywilejów będą każdorazowo publikowane na Stronie Internetowej (absolwent.uni.lodz.pl).

§ 8. Ochrona i przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem Zbioru Użytkowników jest Uniwersytet Łódzki z siedzibą przy ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź.

2. Zbiór Użytkowników zawiera następujące informacje na temat uczestnika Projektu: imię, nazwisko, nazwisko na dyplomie ukończenia studiów, numer PESEL, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, informacje o ukończonych kierunkach studiów oraz przypisany Użytkownikowi numer Karty.

3. Dane osobowe są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym przepisach rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r., Nr 100, poz. 1024).

4. Użytkownik ma prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz dysponuje możliwością ich aktualizacji oraz żądania ich usunięcia.

5. Uniwersytet nie udostępnia danych osobowych Użytkowników stronom trzecim.

6. Uniwersytet wykorzystuje informacje zawarte w Zbiorze Użytkowników do wydawania i weryfikowania Kart Absolwenta, do celów badawczych i statystycznych, prowadzenia monitoringu karier absolwentów oraz innych działań związanych z budowaniem i utrzymywaniem więzi Uniwersytetu z Absolwentami.

§ 9. Strona Internetowa

1. Do obowiązków Uniwersytetu należy informowanie o Projekcie za pośrednictwem Strony Internetowej absolwent.uni.lodz.pl.

2. Administratorem Strony Internetowej jest Realizator Projektu.

3. Stronę Internetową uznaje się za podstawowe źródło aktualnych informacji o Projekcie, takich jak: lista aktualnych Partnerów, opis i zakres Przywilejów, informacje o wycofaniu się Partnerów z Projektu, informacje o zmianie Przywilejów, zmianach dotyczących Projektu, w tym jego Regulaminu oraz warunków korzystania z Karty.

4. Informacje na temat Projektu będą udostępniane Użytkownikom za pośrednictwem newslettera i profilu Facebook Karty Absolwenta UŁ (facebook.com/Absolwenci UniwersytetuLodzkiego).

5. Wszelkie informacje dotyczące Projektu będą także udzielane w siedzibie Realizatora oraz za pośrednictwem innych mediów elektronicznych i wydawanych przez Uniwersytet materiałów promocyjnych (w tym m.in. ulotki, plakaty, biuletyny).

§ 10. Postanowienia końcowe

1. Projekt Karta Absolwenta Uniwersytetu Łódzkiego realizowany jest bezterminowo, jednakże może zostać zakończony w dowolnym momencie, z zachowaniem 3 miesięcznego okresu uprzedzenia, podczas którego informacja o zakończeniu Projektu zostanie udostępniona Użytkownikom Karty za pośrednictwem newslettera oraz Strony Internetowej.

2. W przypadku zakończenia Projektu wszelkie ustalenia zawarte między Partnerem a Uniwersytetem ulegają unieważnieniu. Informacja o zakończeniu Projektu jest dostarczana Partnerom w formie pisemnej, ze wskazaniem daty zakończenia Projektu.

3. Po zakończeniu Projektu Partner ma prawo do dalszego udzielania Przywilejów Użytkownikom Karty wedle własnego uznania.

4. W przypadku zakończenia Projektu wszystkie wydane Karty zostają unieważnione.

 

Załączniki:

  1. Wzór Porozumienia o współpracy z Partnerem.
  2. Wzory graficzne Kart Absolwenta UŁ.
  3. Oświadczenie Partnera o rezygnacji z udziału w Projekcie.

 

Do pobrania (pdf)

Regulamin Karty Absolwenta UŁ wraz z załącznikami.