Mentoring Absolwent VIP

Projekt mentorski na UŁ, realizowany w ramach Programu Absolwent VIP, jest skierowany do najzdolniejszych studentów, których celem jest rozwój osobisty i zawodowy, dostosowany do oczekiwań współczesnego rynku pracy. Wybitni absolwenci UŁ pełniący rolę mentorów, ekspertów dzielących się wiedzą i doświadczeniem, wspierają studentów w znajdywaniu nowych sposobów poszerzania kwalifikacji oraz wskazują najnowsze trendy i kierunki rozwoju.

Różnorodność osobowości oraz szeroki zakres kompetencji mentorów sprawia, że młodzi ludzie otrzymują wiedzę oraz umiejętności w wielu płaszczyznach. Role mentorów przyjęły osoby piastujące wysokie stanowiska w czołowych firmach i organizacjach działających w Polsce, m.in. Anwil S.A., Bank Pocztowy S.A., czy Telewizja Polska S.A.

Mentoring jest formą relacji mistrz-uczeń. To jedna z metod nauki, bazująca na partnerskiej relacji pomiędzy mentorem a uczniem (np.studentem, pracownikiem). Jej celem jest rozwinięcie potencjału ucznia i przygotowanie go do czekających wyzwań. Projekt mentorski ma na celu wspieranie rozwoju zawodowego i osobistego wybitnych studentów Uniwersytetu Łódzkiego.

Mentoring polega na regularnych spotkaniach podczas których partnerzy pracują nad rozwojem ucznia. Przybiera on formę otwartego dialogu, opartego na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Spotkania mentorskie mogą pomóc Podopiecznemu w:

  • budowaniu poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości,
  • wzbudzaniu motywacji do rozwoju kariery zawodowej i realizacji własnych celów,
  • zdobywaniu wiedzy dotyczącej nawiązywania kontaktów zawodowych,
  • uczeniu się poprzez korzystanie z doświadczenia Absolwenta-Mentora,
  • określeniu mocnych i słabych stron Podopiecznego i otrzymaniu wskazówek dotyczących rozwoju kariery,
  • poznaniu punktu widzenia osoby, która osiągnęła swoje cele zawodowe i skorzystaniu z jej doświadczenia w kwestii własnego rozwoju,
  • określeniu realistycznych i ambitnych celów, sprecyzowaniu planów zawodowych,
  • poszerzeniu wiedzy na temat rynku pracy oraz możliwych dróg rozwoju zawodowego,
  • stymulowaniu kreatywności oraz przedsiębiorczości.

Uczestnicy projektu to Absolwenci VIP UŁ (w roli Mentora) oraz studenci UŁ (w roli Mentee-Podopiecznych).