Stypendia Santander Universidades dla studentów UŁ

W bieżącej edycji programu stypendialnego przyznane zostaną:

  • 2 stypendia w kwocie 2600 zł
  • 4 stypendia w kwocie 1300 zł
  • 44 stypendia po 900 zł

Nabór wniosków potrwa do 31 grudnia 2020 r. Stypendia wypłacone będą po ogłoszeniu decyzji Komisji Stypendialnej.

Intencją fundatora jest nagrodzenie studentów Uniwersytetu Łódzkiego za ich pracę na rzecz społeczności uniwersyteckiej, promocji nauki, współpracy z podmiotami zewnętrznymi oraz dobre wyniki w nauce.

Współpraca między Santander Bank Polska, a Uniwersytetem Łódzkim rozpoczęła się w 2012 roku. Jej głównym celem jest wspólna realizacja przedsięwzięć o charakterze naukowym o zasięgu krajowym i międzynarodowym, przyczyniających się do rozwoju studentów, doktorantów i pracowników Uczelni oraz współpracy międzynarodowej pomiędzy Uniwersytetem Łódzkim a partnerami zagranicznymi.

WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIA

Stypendia Santander Universidades mogą być przyznane studentowi, który ukończył co najmniej pierwszy rok studiów i spełnia łącznie następujące warunki:

  • jest studentem/ka studiów I, II lub III stopnia, bądź jednolitych studiów magisterskich lub studiów III stopnia i osiągnął średnią ocen z toku studiów za 2 ostatnie semestry nie niższą niż 4,00;
  • posiada szczególne, udokumentowane (dyplomy, zaświadczenia, certyfikaty, nagrody etc.) osiągnięcia w działalności uczelnianej (koła naukowe, krajowe i międzynarodowe organizacje studenckie etc.) lub pozauczelnianej (działalność w sektorze NGO, stowarzyszenia, fundacje etc.).
  • złożył w terminie prawidłowo wypełniony wniosek o Stypendium Santander Universidades wraz z załącznikami.

W celu dokonania zgłoszenia, należy:

  1. Pobrać i wypełnić formularz osiągnięć studenta, dostępny poniżej.
  2. Wypełnić wniosek online dostępny na stronie internetowej: www.santander-grants.com

Pobierz: Formularz Zestawienie osiągnięć studenta (.docx)

Laureatów stypendium spośród zgłoszonych aplikacji wyłoni Komisja Stypendialna.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski o stypendia należy składać do 31 grudnia 2020 r.

DODATKOWE INSTRUKCJE

Po otrzymaniu decyzji o przyznaniu stypendium należy założyć rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowego w Santander Bank Polska S.A. (dotyczy osób nie posiadających rachunku w ww. banku) oraz przedłożenia w uczelni formularza danych osobowych w celach podatkowych.

Link do regulaminu

Tagged , , .